Marktonderzoek voor Ministerie van Financiën: de kennis en houding van Nederlanders over financiële thema’s en de EU

02-02-2022

MarketResponse heeft voor het Ministerie van Financiën een onderzoek gedaan naar de kennis en houding van de Nederlander omtrent Europese en internationale financiële thema’s. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe Nederlanders aankijken tegen Europese financiële thema’s en om de communicatiestrategie richting de burger uiteindelijk te verbeteren. Op deze manier kan het ministerie de burger beter benaderen en informeren.

Achtergrond van het onderzoek

Met het oog op de formatie van het nieuwe kabinet werkt het ministerie aan het vaststellen van potentieel belangrijke thema’s op het gebied van Europese en internationale financiële beleidsterreinen. Door middel van een kwantitatief online onderzoek zijn de kennis en houding van 1.500 Nederlanders van 18 jaar of ouder onderzocht. Met de resultaten van het onderzoek heeft het ministerie beter inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen financiële thema’s en de EU en wat hun kennis hierover is.

De kernvragen van het kwantitatief onderzoek

De hoofdvraag van het online onderzoek was: ‘Welke kennis en houding heeft het algemeen publiek ten opzichte van de potentiële prioritaire thema’s en onderwerpen van een nieuw kabinet op het gebied van de EU en internationaal?’. Deze hoofdvraag was onderverdeeld in meerdere thema’s, onder andere werd er gevraagd naar de eigen middelen van de EU, de digitalisering, witwassen en internationale ontwikkelingen.

De respondenten werd gevraagd naar hun kennis over de verschillende thema’s, maar ook naar hun houding. Daarnaast werd gevraagd naar de thema’s die leven in de Nederlandse bevolking en ook het mediagebruik van de respondenten kwam aan bod.

Aangezien het onderwerp van dit onderzoek voor vele Nederlanders niet alledaags is, was een goede aanpak cruciaal. Er is gemiddeld genomen beperkte kennis en affiniteit met (Europese) financiën, wat het meten van kennis en houding lastiger maakt. Dit heeft MarketResponse mede opgelost door; het onderwerp eerst algemeen in te leiden, door de groepen die geen kennis hebben over een bepaald onderwerp uit te sluiten van de vragen over de houding hierover en door soms kort en bondig uitleg te geven over bepaalde begrippen.
Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van het stellen van open vragen na gesloten vragen. Zo kon er getoetst worden of het gegeven antwoord in de gesloten vraag ook echt hout snijdt wanneer hier over wordt doorgevraagd.

Wat wordt er gedaan met de resultaten van het online onderzoek?

Nadat alle 1.500 respondenten hun antwoorden hebben gegeven, hebben wij de resultaten op een rij gezet. Vervolgens hebben we voor elk beleidsteam binnen het ministerie een op maat gemaakte presentatie gegeven. Met de resultaten van dit onderzoek zal het Ministerie van Financiën de communicatiestrategie optimaliseren. Omdat ze nu weten wat de burger weet over de verschillende zaken, wat hun houding is en welke media zij gebruiken, kunnen zij Nederlanders gerichter informeren.

De reactie van het Ministerie van Financiën

Het ministerie was al tijdens de pitch van het project enthousiast over MarketResponse. “Er werd duidelijk ingegaan op de probleemstelling uit de briefing. Daar slaagden niet alle onderzoeksbureaus in.” zegt het ministerie in hun evaluatie. De samenwerking wordt ‘vlekkeloos en prettig’ genoemd. Ook is het ministerie tevreden over de kwaliteit van de rapporten en presentaties.

Feedback