Via een enquête onderzoek doen

16-03-2020

Hoe doe je door middel van een enquête onderzoek?

Een enquête is een belangrijk hulpmiddel om informatie te verzamelen over de percepties, meningen, attitudes en gedragingen van individuen of groepen. Het is een gestandaardiseerde methode om kwantitatieve gegevens te verzamelen, waardoor onderzoekers gegevens kunnen verzamelen van een grote groep mensen en de resultaten kunnen analyseren om conclusies te trekken en antwoorden te vinden op onderzoeksvragen.

Doelstelling van het onderzoek

De eerste stap bij het uitvoeren van een enquête is het definiëren van het onderzoeksvraagstuk en de doelstellingen van het onderzoek. Dit is belangrijk om te bepalen wat voor soort gegevens er nodig zijn en welke respondenten je wilt bereiken. Het is belangrijk om de juiste doelgroep te kiezen om te kunnen vertrouwen op de resultaten. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de vragen in de enquête relevant zijn voor het onderzoeksvraagstuk.

De enquête ontwerpen en testen

De tweede stap is het ontwerpen van de enquête. Dit omvat het schrijven van de vragen en het bepalen van de vraagvolgorde. De vragen moeten relevant en duidelijk zijn en de volgorde moet logisch zijn en niet tot verwarring leiden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de vragen niet leiden tot vooringenomenheid en dat ze geen misverstanden of interpretaties toestaan.

De derde stap is het testen van de enquête. Hierbij wordt gekeken of de vragen in de enquête duidelijk en begrijpelijk zijn voor de respondenten. Dit kan worden gedaan door voor je enquête onderzoek te doen op een klein aantal proefpersonen, en de feedback van deze proefpersonen te gebruiken om eventuele problemen in de vragen of volgorde op te lossen.

Wie vult de enquête in?

De volgende stap is het bepalen van de steekproefgrootte en het selecteren van de respondenten. De steekproefgrootte is het aantal respondenten dat nodig is om een nauwkeurige representatie te krijgen van de populatie waarop de enquête betrekking heeft. Het is belangrijk om een representatieve steekproef te kiezen om ervoor te zorgen dat de resultaten betrouwbaar en generaliseerbaar zijn. Het selecteren van respondenten kan willekeurig of niet-willekeurig zijn, afhankelijk van de onderzoeksdoelstellingen.

Je onderzoek afronden

De voorlaatste stap is het verzamelen van de gegevens. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals online, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens op een gestandaardiseerde manier worden verzameld en dat de respondenten voldoende tijd krijgen om de vragen te beantwoorden. Tot slot analyseer je de gegevens. Dit omvat het coderen van de gegevens en het toepassen van statistische technieken om de gegevens te analyseren en conclusies te kunnen trekken.

Conclusie

Als je ervoor kiest om door middel van een enquête onderzoek te doen, kun je stapsgewijs te werk gaan. Het is wel van groot belang om continue afwegingen te blijven maken als je ervoor kiest om met je enquête marktonderzoek in te richten. Mensen die je zover krijgt om je enquête in te vullen, steken hier waardevolle tijd in. Ze zullen niet nog een keer als respondent meedoen, als je een foutje hebt gemaakt en een nieuwe versie van je enquête rondstuurt. Weet dus wat je doet en maak weloverwogen keuzes.